Regulamin WartaCamp

REGULAMIN MIASTECZKA NAMIOTOWEGO
WARTA CAMP

1. Postanowienia ogólne:
a) Organizatorem miasteczka namiotowego jest Stowarzyszenie Poco Loco Adventure w ramach imprezy Getaway Festival 17-19 maja 2019. Miasteczko namiotowe umożliwia korzystanie ze sprzętu turystycznego przez uczestników Getaway Festival. Celem jest testowanie tego sprzętu przez klienta na potrzeby podjęcia decyzji o kupnie tego sprzętu.
b) Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością kolejno Spółka Decathlon sp. z o.o. oraz Jack Wolfskin .
c) Klientem wypożyczającym sprzęt turystyczny może być wyłącznie osoba pełnoletnia mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zaakceptuje Regulamin poprzez podpisanie protokołu wypożyczenia oraz okaże przy wypożyczeniu ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) (zwany dalej Klientem).
d) Przybywający na teren miasteczka namiotowego zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych oraz uregulować należność za cały okres pobytu. Rejestracja odbywa się w Biurze Festiwalu mieszczącym się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej w piątek 17 maja w godzinach 14:00 – 21:30. W przypadku późniejszego przybycia konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.
e) Miasteczko namiotowe czynne jest od piątku 17 maja 2019 r. od godziny 14:00 do niedzieli 19 maja 2019 r. do godziny 14:00.
f) Wstęp do miasteczka namiotowego kontrolowany jest przez obsługę Getaway Fesitval. W nocy w godzinach 22:00-8:00 straż obejmuje firma ochroniarska.

2. Zasady nabywania biletów:
a) Warunkiem uczestnictwa w miasteczku namiotowym WartaCamp jest posiadanie wykupionego biletu na WartaCamp, co możliwe jest tylko dla posiadaczy karnetów na Getaway Festival, oraz dokonanie rejestracji w Biurze Festiwalu wraz z podpisaniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem
b) Bilet wstępu do miasteczka namiotowego można nabyć:
a. podczas zakupu karnetu festiwalowego na stronie internetowej festiwalu – https://getawayfestival.pl/
b. w Biurze Festiwalu.
c) Dowodem wykupienia miejsca noclegowego jest posiadanie opaski WartaCamp wydawanej w Biurze Festiwalu.

3. Zasady pobytu:
a) Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny oraz sprawność sprzętu turystycznego przed jego użytkowaniem.
b) Klient podpisując protokuł wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt turystyczny pozbawiony wad, w dobrym stanie technicznym i w pełni sprawny. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt turystyczny w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
c) Oddanie do używania sprzętu turystycznego jakiejkolwiek osobie trzecie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta.
d) Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania sprzętu turystycznego, którego używa i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
e) Cisza nocna na terenie miasteczka namiotowego obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
f) Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z miasteczka namiotowego na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę prawną, będąc pod ich opieką.
g) Przebywający na terenie miasteczka namiotowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ.
h) Na terenie miasteczka namiotowego zabrania się:
a. palenia ognisk, używania grilli i palników gazowych
b. spożywania alkoholu, napojów alkoholowych i substancji odurzających,
c. zaśmiecania terenu miasteczka namiotowego,
d. dewastowania infrastruktury miasteczka namiotowego,
i) Śmieci należy wyrzucać do śmietników zlokalizowanych na terenie miasteczka namiotowego.
j) Organizator miasteczka namiotowego zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany miejsca lokacji namiotu celem wygodnego i satysfakcjonującego dla wszystkich użytkowników wzajmnego usytuowania na terenie miasteczka namiotowego,
k) Przed wyjazdem z terenu miasteczka namiotowego użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia zajmowanego miejsca w takim stanie, w jakim je udostępniono.

4. Postanowenia końcowe:
a) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. O zmianach organizator poinformuje użytkowników za pośrednictwem strony internetowej https://getawayfestival.pl/.
c) Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu organizator może podjąć decyzję o usunięciu użytkownika z terenu miasteczka namiotowego.
d) Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty pozostawione lub zagubione na terenie miasteczka namiotowego należące do użytkowników. Wszelkie przedmioty wartościowe można zostawić do przechowania w Biurze Festiwalu.
e) Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z osobą odpowiedzialną za pole namiotowe: Piotr Bąkowski tel. 510 620 166